Regulamin  |   Twoje wybrane szkolenia (0)

+48 505 875 785

sekretariat@scientia.org.pl

Tematy zrealizowanych szkoleń

 1. ABC dobrego wychowawcy.
 2. Agresja i przemoc w szkole a aktywność ucznia – analizy przypadków.
 3. Aktualny status nauczyciela w świetle uwarunkowań organizacyjnych i prawnych.
 4. Aktywizacja procesu nauczania jako sposób na kształtowanie kreatywności ucznia (wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań).
 5. Aktywizujące metody nauczania.
 6. Animator promocji edukacyjnej.
 7. Aplikacje multimedialne w edukacji wczesnoszkolnej.
 8. Asertywny nauczyciel.
 9. Aspekty prawne pracy wychowawcy w szkole.
 10. Aspekty prawne pracy wychowawcy w szkole zawodowej – prawa i obowiązki wychowawcy, praca z uczniem pełnoletnim, zatrudnionym.
 11. Autoprezentacja i kreowanie wizerunku nauczyciela.
 12. Awans zawodowy nauczyciela.
 13. Badanie preferencji uczenia się ich uczniów. Techniki i style uczenia się.
 14. Bezpieczny START nauczyciela w przedszkolu.
 15. Budowa szkolnego programu efektywnego uczenia się.
 16. Budowanie (modyfikowanie) wizji i misji szkoły, określenie modelu absolwenta.
 17. Budowanie autorytetu nauczyciela i rodzica.
 18. Budowanie koncepcji pracy szkoły.
 19. Budowanie scenariuszy lekcji z wykorzystaniem e-podręcznika.
 20. Budowanie scenariuszy lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
 21. Budowanie współpracy z rodzicami w obszarze wychowawczym.
 22. Budowanie zespołów, planowanie i organizacja pracy w zespołach.
 23. By chcieli czytać.  Niestandardowe sposoby omawiania lektur ujętych w podstawie programowej.
 24. Cele i sposoby prowadzenia ewaluacji wewnętrznej.
 25. Cele, formy, metody i zadania pracy zespołowej.
 26. Coaching w pracy nauczyciela.
 27. Ćwiczenie relaksu i koncentracji, poszerzenia pola widzenia, szybkiego czytania: teksty i testy.
 28. Deutsch @ls Fremdsprache.
 29. Deutsch für Elektriker.
 30. Deutsch für Krankenschwestern.
 31. Deutsch für Produktionshelfer.
 32. Deutsch im Bauwesen.
 33. Deutsch im Lager.
 34. Diagnoza gotowości szkolnej.
 35. Diagnozowanie problemów wychowawczych w klasie oraz konstruowanie i doskonalenie programu profilaktyki.
 36. Doskonalenia umiejętności komunikacyjnych nauczycieli oraz umiejętności zawodowych w zakresie pracy wychowawczej.
 37. Doskonalenie komunikacji interpersonalnej.
 38. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych, doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 39. Dyscyplina w klasie szkolnej, czyli szkolne gry uczniów. Kompetencje nauczyciela jako wychowawcy.
 40. Edukacyjne gry komputerowe.
 41. E-dziennik – zasady funkcjonowania i korzystania.
 42. Efektywna komunikacja: nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic, nauczyciel-nauczyciel.
 43. Efektywne planowanie pracy z uczniem uzdolnionym – I i II etap edukacyjny (metody i formy pracy w edukacji wczesnoszkolnej i na II etapie edukacyjnym).
 44. Efektywne techniki uczenia się, w tym mnemotechniki.
 45. Efektywne wykorzystanie tablicy multimedialnej.
 46. Ekspozycja publiczna nauczyciela – jak wyglądać, jak się zachowywać, by jak najlepiej reprezentować szkołę.
 47. Elementy metody dobrego startu wg M. Bogdanowicz, elementy bajkoterapii. Dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.
 48. Emisja i higiena głosu nauczyciela.
 49. E-Portfolio w dydaktyce języka obcego.
 50. Ewaluacja wewnętrzna jako sposób badania pracy szkoły.
 51. Ewaluacja wewnętrzna jako sposób budowania pracy przedszkola. Metodologia badań.
 52. Excel w pracy nauczyciela i wychowawcy.
 53. Formy i metody pracy terapeutycznej z dziećmi nadpobudliwymi, nadruchliwymi.
 54. Formy i metody promujące szkołę w środowisku.
 55. Gdy zaburzona jest mowa – alternatywne sposoby komunikowania się.
 56. Indywidualizacja nauczania w grupie przedszkolnej.
 57. Indywidualna strategia radzenia sobie ze stresem lub wypaleniem zawodowym.
 58. Innowacje w edukacji szkolnej sposobem na aktywizację ucznia.
 59. Jak nauczyć uczniów czytać ze zrozumieniem? Myślenie krytyczne i naukowe (wnioskowanie, analiza tekstu, rozumienie problemowe).
 60. Jak pracować z dzieckiem niedojrzałym emocjonalnie?
 61. Jak profesjonalnie prowadzić spotkania z rodzicami?
 62. Jak radzić sobie w sytuacjach stresowych?
 63. Jak radzić sobie z agresywnymi zachowaniami uczniów?
 64. Jak rozmawiać z rodzicami o sukcesach i niepowodzeniach szkolnych dziecka?
 65. Jak rozpoznać potencjał ucznia?
 66. Jak rozwijać pomysłowość, kreatywność i samodzielność dzieci w wieku wczesnoszkolnym?
 67. Jak wspierać  funkcje poznawcze, aby otworzyć drzwi do świata nauk matematycznych w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym? Metodyka pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 68. Jak wykorzystywać multimedia w nauczaniu przedmiotów humanistycznych?
 69. Jak wypracować dobry Wewnątrzszkolny System Oceniania?
 70. Jak wypracować korelację międzyprzedmiotową?
 71. Kilka rad o tym, jak rozmawiać z dziennikarzami oraz jak przygotować dobry komunikat prasowy, radiowy, telewizyjny.
 72. Kompetencje nauczyciela i metody pracy z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (także planowanie i dokumentowanie tej pracy).
 73. Komunikacja i współpraca w zespole nauczycielskim.
 74. Komunikacja interpersonalna – techniki aktywnego słuchania, udzielanie informacji zwrotnej, bariery w komunikacji – z uwzględnieniem pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i jego rodzicem.
 75. Komunikacja interpersonalna i jej rola w budowaniu relacji. Udzielanie informacji zwrotnej.
 76. Komunikacja interpersonalna i postawy asertywne.
 77. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych oraz jak kształtować pozytywny wizerunek szkoły w mediach.
 78. Konferancja podsumowująca działalność Ogólnopolskiej Akademii Kształcenia Ustawicznego SCIENTIA w roku szkolnym 2014/2015.
 79. Konferencja inaugurująca działalność Ogólnopolskiej Akademii Kształcenia Ustawicznego SCIENTIA w roku szkolnym 2013/2014
 80. Konferencja podsumowująca realizację projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w POWIECIE CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIM”.
 81. Konfrontacja bez przemocy. O mediacjach w szkole.
 82. Konstruktywne metody włączania rodziców w działalność szkolną i pozaszkolną uczniów.
 83. Konstruowanie autorskiego programu nauczania.
 84. Kreatywność ucznia na lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
 85. Kształtowanie postaw dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
 86. Kurs dla animatorów czasu wolnego.
 87. Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży.
 88. Kurs języka angielskiego dla nauczycieli przedszkoli (A0).
 89. Kurs języka niemieckiego dla elektryków.
 90. Kurs języka niemieckiego dla komisjonerów.
 91. Kurs języka niemieckiego dla pielęgniarek.
 92. Kurs języka niemieckiego dla pomocników pracowników produkcyjnych (branża cukiernicza).
 93. Kurs języka niemieckiego dla zawodów branży budowlanej.
 94. Kurs języka niemieckiego ogólnego.
 95. Media relations.
 96. Mediacja w szkole.
 97. Mediacje i negocjacje jako metody rozwiązywania trudnych sytuacji.
 98. Metoda integracji sensorycznej. Stymulacja polisensoryczna.
 99. Metoda SuperMemo oraz możliwości wykorzystania platformy SuperMemo-net w praktyce pozaszkolnej.
 100. Metoda SuperMemo w dydaktyce przedmiotowej.
 101. Metody aktywizujące w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 102. Metody nauczania i motywowania uczniów do nauki.
 103. Metody pracy z dzieckiem autystycznym, nadpobudliwym, agresywnym.
 104. Metody pracy z grupą klasową i sposobów monitorowania oddziaływań wychowawczych.
 105. Metodyka wychowania fizycznego w przedszkolu a ćwiczenia z wykorzystaniem metody ruchu rozwijającego W. Sherborne.
 106. Metodyka zabaw matematycznych w przedszkolu.
 107. Moodle w praktyce dla nauczycieli konsultantów i ekspertów OAKU SCIENTIA.
 108. Motywacja - cichy sprzymierzeniec sukcesu.
 109. Motywowanie nauczyciela. Stymulowanie rozwoju zawodowego nauczyciela. Wspieranie planowania rozwoju.
 110. Na co zwracać uwagę w pracy z dziećmi słabo słyszącymi i niemówiącymi?
 111. Najczęściej spotykane błędy wychowawcze i ich konsekwencje oraz efektywne sposoby ich korygowania we współpracy z rodzicami.
 112. Nauczyciel – autorem programu nauczania. Konstruowanie lub modyfikacji programu nauczania.
 113. Nauczyciel – refleksyjny praktyk
 114. Nauczyciel jako mediator.
 115. Nauczyciel wobec trudnych zachowań uczniów.
 116. Nauczyciel XXI wieku.
 117. Nauczyciel z pasją – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, jak zachować sprawność psychofizyczną na długie lata pracy.
 118. Notowanie – szybkie czytanie.
 119. Nowoczesne metody pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie.
 120. Nowoczesne metody pracy z uczniem uzdolnionym plastycznie.
 121. Nowoczesne standardy zarządzania.
 122. Nowoczesne technologie w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Tworzenie i wykorzystanie prezentacji multimedialnych.
 123. O zmianach na egzaminie maturalnym z języka obcego – maj 2015.
 124. Obserwacje pedagogiczne i diagnoza przedszkolna – wymagania wobec dyrektora, nauczyciela i rodzica.
 125. Ocenianie kształtujące – ocenianie, które pomaga uczyć.
 126. Ocenianie kształtujące na lekcjach przedmiotów humanistycznych.
 127. Ocenianie kształtujące na lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
 128. Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej.
 129. Ochrona danych osobowych w warunkach szkolnych
 130. Opracowanie programu spotkań psychoedukacyjnych z rodzicami w oparciu o „Wychowanie bez porażek".
 131. Opracowanie szkolnego katalogu metod aktywizujących i motywujących oraz katalogu technik uczenia się.
 132. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 133. Podniesienie umiejętności analizy jakościowej egzaminów zewnętrznych.
 134. Podstawowe zasady i cele public relations.
 135. Polubić i zbudować więź – trudne dziecko (budowanie kontaktu z dziećmi mającymi trudności w funkcjonowaniu w grupie i wspierania ich rozwoju, poznanie sposobów budowania współpracy z rodzicami dzieci stwarzających trudności).
 136. Praca  z uczniem zdolnym.
 137. Praca na zespołach wyrównawczych w grupach łączonych.
 138. Praca w przedszkolu i szkole podstawowej z wykorzystaniem metody projektu.
 139. Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera.
 140. Praca z uczniem agresywnym – prowadzenie interwencji wychowawczej.
 141. Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym na lekcji języka obcego.
 142. Praca z uczniem z dysfunkcjami, np. z dyskalkulią.
 143. Praktyczne strategie wspierania percepcji oraz motoryki małej u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Metodyka pracy z uczniem nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego - w tym w oparciu o metodę Felicji Alffolter.
 144. Prawne możliwości reagowania na niewłaściwe postawy uczniów.
 145. Prawo autorskie i wolne licencje.
 146. Prezentacje multimedialne (Power Point, Prezi) na lekcjach.
 147. Procedury i regulacje prawne  związane z awansem zawodowym nauczycieli.
 148. Profilaktyka cyberprzemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży (symptomy sięgania po środki psychoaktywne przez nastolatków).
 149. Profilaktyka przemocy i agresji wśród uczniów, bezpieczeństwo ucznia w sieci.
 150. Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania agresji i psychomanipulacji.
 151. Program „8 strategii efektywnego uczenia (się)” opartego na Teorii Wielorakiej Inteligencji Howarda Gardnera.
 152. Psychika ucznia w wieku dorastania – świat szkolny i pozaszkolny.
 153. Psychologia twórczości.
 154. Racjonalizacja istniejącej struktury rady pedagogicznej, planowanie jej działań i ich monitorowanie.
 155. Rola oceny i informacji zwrotnej w procesie dydaktycznym.
 156. Rola rady pedagogicznej w tworzeniu i wdrażaniu jakości pracy szkoły.
 157. Rozpoznawanie czynników ryzyka występujących w środowisku szkolnym. Podnoszenie poczucia własnej wartości (walka z kompleksami, pozytywne myślenie, kontrola nad emocjami, asertywność, budowanie atmosfery na lekcji).
 158. Rozpoznawanie rynku pracy (zapotrzebowanie, formy współpracy z zakładami pracy).
 159. Rozwijanie zainteresowań humanistycznych uczniów – gazetka szkolna, teatr w szkole.
 160. Różnorodne formy działań integracyjnych. Szkoła otwarta na uczniów i rodziców.
 161. Spójność działań wychowawczych szkoła-dom rodzinny.
 162. Spójność koncepcji pracy przedszkola z innymi dokumentami przedszkola i prawem oświatowym.
 163. Sprawcy, ofiary i świadkowie przemocy w szkolnej praktyce wychowawczej.
 164. Stosowanie metod aktywizujących w liceum, na różnych przedmiotach (efektywne wykorzystanie czasu, kreatywne nauczanie; przykłady lekcji; metody coachingowe w pracy nauczyciela liceum).
 165. Stosowanie prawa administracyjnego przez dyrektora szkoły.
 166. Stosowanie prawa oświatowego.
 167. Symptomy sięgania po środki psychoaktywne przez nastolatków.
 168. Sytuacje kryzysowe w szkole – procedury postępowania.
 169. Sztuka, która pomaga dzieciom. Techniki arteterapii: mandala, relaksacja, wizualizacja, zabawa z kolorem, teatr terapeutyczny.
 170. Tablica interaktywna – narzędzie pracy współczesnego nauczyciela.
 171. Teatr już w przedszkolu.
 172. TIK w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego.
 173. Turystyka w edukacji – edukacja w turystyce
 174. Tutoring (metoda edukacji zindywidualizowanej) sposobem na podniesienie efektów kształcenia.
 175. Uczeń młodszy w sieci – zagrożenia i niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z Internetu.
 176. Uczniowie ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
 177. Umiejętności przekazywania i przyjmowania informacji zwrotnej warunkiem skutecznego nauczania i uczenia się.
 178. Uprawnienia administratora oraz różnych użytkowników e-dziennika (dla dyrektora szkoły).
 179. Warsztaty plastyczno-muzyczne.
 180. Warsztaty teatralne  z wykorzystaniem dramy.
 181. Warsztaty z arteterapii – techniki decoupage.
 182. Warsztaty z kinezjologii edukacyjnej.
 183. Wdrożenie innowacji pedagogicznej w przedszkolu.
 184. Wizerunek dyrektora. Wystąpienia publiczne. Precedencja.
 185. Wpływ postaw nauczycieli na  postawy i zachowanie uczniów.
 186. Wpływ rodziny na usamodzielnianie się dziecka.
 187. Wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej miarą efektywności pracy szkoły.
 188. Wspieranie dziecka w procesie nauki czytania.
 189. Wspieranie dziecka w zrównoważonym rozwoju (z udziałem słuchaczy – rodziców).
 190. Współczesne zjawiska o charakterze społecznym  w pracy wychowawczej nauczycieli (gender, stalking, prostytucja wśród młodzieży).
 191. Współpraca z rodzicami dzieci ze SPE.
 192. Wychowanie fizyczne i nowe formy aktywności ruchowej w szkole i w terenie.
 193. Wychowanie muzyczne w przedszkolu z wykorzystaniem metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss.
 194. Wykorzystanie i wdrożenie wniosków z analizy egzaminów gimnazjalnych.
 195. Wykorzystanie multimediów w pracy dydaktycznej nauczyciela liceum (praktyczne działania z tablicą interaktywną; tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem darmowego oprogramowania).
 196. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w pracy dydaktycznej.
 197. Wykształcenie wg planu daltońskiego.
 198. Zarządzanie stresem (osobowe uwarunkowania stresu; stres a relacje osobiste i zawodowe; odreagowanie napięć; relaksacja; trening autogeniczny).
 199. Zarządzanie zespołem w sposób coachingowy.
 200. Zasady efektywnej współpracy i partnerstwa szkoły z instytucjami społecznymi (wspieranie działań szkoły na rzecz środowiska lokalnego).
 201. Zasady nauczania w oparciu o założenia neurodydaktyki.
 202. Zasady oceniania i konstruowania testów w odniesieniu do podstawowych założeń taksonomicznych.
 203. Zasady organizowania wycieczek szkolnych.
 204. Zasady wprowadzania innowacji pedagogicznych.
 205. Zmiana paradygmatu edukacji a rola dyrektora szkoły.
 206. Zmiany w oświatowych zapisach prawnych.
   

 

Znajdź szkolenie