Regulamin  |   Twoje wybrane szkolenia (0)

+48 505 875 785

sekretariat@scientia.org.pl

Regulamin


Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach Ogólnopolskiej Akademii Kształcenia Ustawicznego SCIENTIA

I. Organizator szkoleń
Szkolenia organizuje Ogólnopolska Akademia Kształcenia Ustawicznego SCIENTIA prowadzona przez SCIENTIA - Michał Bartz, Kinga Żurczak s.c., 61-468 Poznań, ul. Klonowa 9/32, NIP: 783-168-26-49. Adresatami szkoleń są osoby prywatne, firmy, grupy zawodowe, młodzież i dzieci oraz wszystkie podmioty zainteresowane własnym doskonaleniem.
Ogólnopolska Akademia Kształcenia Ustawicznego SCIENTIA z siedzibą w Poznaniu  wpisana jest do Ewidencji  Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli Prowadzonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pod numerem DE.III.5471.47/2011 .

II. Szkolenia
Ogólnopolska Akademia Kształcenia Ustawicznego SCIENTIA organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej na stronie internetowej www.scientia.org.pl. Szkolenia prowadzone są przez kadrę legitymującą się pełnym wykształceniem i posiadającą kwalifikacje do zajmowanego stanowiska.

III. Zgłoszenie uczestnictwa
W oferowanych formach doskonalenia uczestniczyć może każda osoba dorosła chcąca doskonalić swoje kwalifikacje i kompetencje w danych obszarach, spełniająca wymagania kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach, oraz osoba niepełnoletnia po uzyskaniu zgody opiekuna prawnego.

Kandydatem na kurs staje się osoba, która skutecznie wypełni i prześle zgłoszenie na wybraną formę doskonalenia w imieniu własnym  lub niepełnoletnia osoba zgłoszona przez opiekuna prawnego. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Ogólnopolskiej Akademii Kształcenia Ustawicznego SCIENTIA on-line umieszczonego na stronie www.scientia.org.pl, stosując formularz dołączony do programu wybranej formy doskonalenia. (Nie należy korzystać z dowolnie wybranego formularza w celu zgłoszenia się na kilka form doskonalenia. W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu wypełnienia formularza w zakładce Najczęściej Zadawane Pytania znajduje się instrukcja objaśniająca zgłoszenia na wybraną formę doskonalenia.)

Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Ogólnopolską Akademią Kształcenia Ustawicznego SCIENTIA (pod nr tel. +48 505 875 785) oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia on-line.

W przypadku szkoleń na zamówienie – niedostępnych w opublikowanej ofercie – zgłoszenia dokonuje się telefonicznie (+48 505 875 785) lub mailowo (sekretariat@scientia.org.pl).

Uczestnikiem kursu zostaje kandydat, który po otrzymaniu ostatecznej informacji organizacyjnej dokona opłaty za kurs w wyznaczonym terminie na wskazany rachunek bankowy. Liczba osób uczestniczących w danym szkoleniu jest ograniczona (nie dotyczy oferty e-learningowej). W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc organizator zaproponuje kolejny termin, o którym zainteresowani zostaną poinformowani mailem na wskazany w zgłoszeniu adres.

IV. Rezygnacja z uczestnictwa - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić mailowo na adres sekretariat@scientia.org.pl
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy do Organizatora na adres mailowy: sekretariat@scientia.org.pl) Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej wpłaty w całości. W przypadku otrzymania przez Organizatora szkolenia oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot wpłaty pomniejszonej o faktyczne koszty poniesione przez Ogólnopolską Akademię Kształcenia Ustawicznego SCIENTIA w związku z organizacją szkolenia.

Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub niewzięcia udziału w szkoleniu, Ogólnopolska Akademia Kształcenia Ustawicznego SCIENTIA zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia - ceny za szkolenie.
W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w formie cyklicznej (np. kursie językowym) odstąpienie od umowy następuje według powyższych ustaleń. Uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu wpłat za zajęcia, w których nie będzie uczestniczył, po złożeniu rezygnacji z zachowaniem warunków określonych w odrębnej umowie.

V. Zmiany terminu szkolenia

W przypadku odwołania szkolenia przez Ogólnopolską Akademię Kształcenia Ustawicznego SCIENTIA, według wyboru Zamawiającego, Organizator szkolenia przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie lub zwróci wpłaconą kwotę w całości, jeśli zorganizowanie szkolenia w innym terminie będzie niemożliwe.
Ogólnopolska Akademia Kształcenia Ustawicznego SCIENTIA zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu szkolenia, o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni przed terminem szkolenia. Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia, uzyskując zwrot wpłaty bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia.

VI. Ceny szkoleń i warunki płatności
Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat. Nie obejmują kosztów zakwaterowania i wyżywienia, chyba że jest to wskazane w ofercie.
Ceny szkoleń podane są w złotych polskich. W przypadku cen podanych w USD lub EURO przeliczane są one na PLN wg kursu średniego ogłoszonego przez Prezesa NBP, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia rachunku.
Brak zapłaty w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia Ogólnopolską Akademię Kształcenia Ustawicznego SCIENTIA do nieświadczenia usług dla Zamawiającego.
W przypadku szkoleń wewnętrznych dla firm obowiązywać będą indywidualne ustalenia.

VIII. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Ogólnopolska Akademia Kształcenia Ustawicznego SCIENTIA nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów organizacji szkoleń w zakresie ogólnym i finansowym.

IX. Reklamacje
Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń wyłącznie w formie pisemnej do Ogólnopolskiej Akademii Kształcenia Ustawicznego SCIENTIA (korzystając z następujących danych adresowych: SCIENTIA - Michał Bartz, Kinga Żurczak s.c., 61-468 Poznań, ul. Klonowa 9/32) najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.

 

 

Znajdź szkolenie