Regulamin  |   Twoje wybrane szkolenia (0)

+48 505 875 785

sekretariat@scientia.org.pl

SZKOLENIA

2014-02-17

„System wsparcia szkół i przedszkoli w Powiecie Wągrowieckim – nowoczesne doskonalenie nauczycieli” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

 

TERMINARZ LUTY I MARZEC (1-19):

2014-02-03 godz. 9.00 - "WARSZTATY:  Komunikacja i współpraca w zespole nauczycielskim" w I LO w Wągrowcu

2014-02-04 godz. 9.00 - "WARSZTATY: Jak radzić sobie ze stresem – trening antystresowy" w I LO w Wągrowcu

2014-02-13 godz. 9.00 - "WARSZTATY: Nowoczesne metody pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie" w Przedszkolu w Gołańczy

2014-02-14 godz. 9.00 - "WARSZTATY: Nowoczesne metody pracy z uczniem uzdolnionym plastycznie" w Przedszkolu w Gołańczy

2014-03-04 godz. 14.00 - "KONSULTACJE GRUPOWE: Aktualne przepisy prawa regulujące zasady pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Co powinien wiedzieć nauczyciel? Dokumenty szkolne uwzględniające uczniów  z SPE. Rozpoznawanie i zaspakajanie specjalnych potrzeb ucznia, szczególnie: niepowodzenia edukacyjne i zaniedbania środowiskowe, uczeń niepełnosprawny intelektualnie (w stopniu lekkim), uczeń zdolny, uczeń słabo widzący, uczeń z autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD. Efektywna, modelowa organizacja pracy z uczniami z SPE" w Przedszkolu w Wapnie

2014-03-06 godz. 13.00 - "KONSULTACJE GRUPOWE - SZKOLENIE: Diagnozowanie dzieci 3-5 letnich" w Przedszkolu nr 3 w Wągrowcu

2014-03-06 godz. 13.00 - "KONSULTACJE GRUPOWE - SZKOLENIE:  Wspieranie dziecka w zrównoważonym rozwoju (z udziałem słuchaczy – rodziców)" w Przedszkolu nr 3 w Wągrowcu

2014-03-15 godz. 9.00 - "KONSULTACJE GRUPOWE - SZKOLENIE: Jak uczyć efektywnie? Metody aktywizujące w szkole podstawowej. Jak zmotywować ucznia do nauki? " w SP w ZS w Gołańczy

2014-03-15 godz. 9.00 - "KONSULTACJE GRUPOWE - SZKOLENIE: Jak pracować z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi?" w SP w ZS w Gołańczy

2014-03-15 godz. 9.00 - "WARSZTATY: Efektywna komunikacja: nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic, nauczyciel – nauczyciel" w SP w ZS w Gołańczy

2014-03-17 godz. 12.00 - "ONSULTACJE GRUPOWE - WYKŁAD: Skuteczne techniki nauczania oraz metody motywujące do nauki (czynniki wpływające na motywację, co angażuje ucznia w pracę na lekcji, uczeń niezmotywowany do nauki, ocenianie a motywacja uczniów, metody motywujące do nauki" w Przedszkolu w Damasławku

2014-03-17 godz. 12.00 - "KONSULTACJE GRUPOWE - WYKŁAD: Techniki efektywnego uczenia się" w Przedszkolu w Damasławku

2014-03-17 godz. 12.00 - "KONSULTACJE GRUPOWE: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki" w Przedszkolu w Damasławku

2014-03-18 godz. 12.00 - "WARSZTATY:  Opracowanie katalogu metod aktywizujących i motywujących" w Przedszkolu w Damasławku

2014-03-18 godz. 12.00 - "KONSULTACJE GRUPOWE: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych" w Przedszkolu w Wapnie

2014-03-19 godz. 12.00 - "WARSZTATY: Wybrane techniki uczenia się. Warsztaty skutecznego uczenia się prowadzone w ramach lekcji wychowawczych. Przygotowanie scenariusza lekcji z konkretnymi ćwiczeniami" w Przedszkolu w Damasławku

2014-03-19 godz. 12.00 - "WARSZTATY: Komunikacja interpersonalna. Zasady komunikacji społecznej. Poznanie swoich mocnych i słabych stron w kontekście komunikowania się. Asertywność. Wykorzystanie umiejętności komunikacji interpersonalnej w kontaktach nauczyciel – uczeń, nauczyciel - rodzic, nauczyciel – nauczyciel. Jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Trening antystresowy" w Przedszkolu w
Damasławku


luty / marzec I marzec IIkwiecień

 

Znajdź szkolenie